Spread the magic

Mere Meningsfuld Idrætsundervisning

Gode idrætsvaner og lysten til at bevæge sig og være fysisk aktiv gennem hele livet grundlægges i barndommen (Telama, 2009). Netop derfor er det utrolig vigtigt, at idrætsundervisningen i de første skoleår giver børnene nærværende og meningsfulde oplevelser, der kan rodfæste en dybfølt og spirende glæde ved at bevæge sig.

International idrætspædagogisk forskning har i de seneste år interesseret sig for at udvikle forskellige pædagogiske principper, der understøtter elevers meningsfulde oplevelser i idrætsundervisningen (Fletcher et al., 2021). Forskningen peger på, at oplevelser af meningsfuldhed kan understøttes, når eleverne finder idrætsundervisningen sjov, når det faglige indhold har personlig relevans, når de udvikler deres kompetencer, når udfordringer er tilpasset den enkelte, og de indgår i sociale interaktioner (Beni et al., 2017).

Selvom forskningen har potentiale, er der stadig få projekter, der omsætter denne viden til idrætspædagogisk praksis (Fletcher et al., 2021). Samtidig kan man med et kritisk blik påpege, at forskningens resultater ikke nødvendigvis kun er gældende for idrætsfaget men for undervisning mere generelt, og i dette lys synes idrætsfagets mest centrale element at udviskes – kroppen-i-verden.

I Danmark er idrætslærere i indskolingen særligt optaget af at give elever alsidige idrætslige oplevelser, at de har det sjovt og udvikler forudsætninger for at indgå i forpligtende fællesskaber (Guldager et al., 2023, pp. 33–34). Desværre har vi ikke ret megen viden om hvad der karakteriserer børns meningsfulde oplever i idrætsundervisningen, og ikke mindst hvordan pædagoger og lærere kan understøtte det.

MMI

På den baggrund blev projektet “Mere Meningsfuld Idrætsundervisning” (MMI), initieret i et samarbejde mellem fire skoler i henh. Horsens og Slagelse, Dansk Skoleidræt, Syddansk Universitet og VIA University College støttet af A.P. Møller Fonden. Formålet med projektet har været at blive klogere på de øjeblikke som børn i 0.-3. klasse oplever som særligt meningsfulde, og hvordan pædagoger og lærere kan understøtte sådanne oplevelser i idrætsundervisningen.

Med afsæt aktionsforskning og -læring har målet været at udvikle et didaktisk materiale for, hvordan pædagoger og lærere kan understøtte indskolingselevers meningsfulde oplevelser.

Aktionsforskningsprocessen

Aktionsforskningsprocessen har taget form af workshops hvor pædagoger, lærere og forskere i fællesskab har analyseret, diskuteret og udviklet praktiske undervisningseksperimenter og efterfølgende observationer af eksperimenterne i den praktiske idrætsundervisning (Duus et al., 2012).

Særligt har vi i projektet været optaget af de øjeblikke, hvor børnene i idrætsundervisningen har hvinet og grinet i fuld bevægelse, været opslugt i idrætsfaglige gøremål eller forført af pædagogens eller lærerens tilgang til undervisningen. Beskrivelser af disse observationer har dannet grundlag for udvikling af nye eksperimenter, som igen er afprøvet i idrætsundervisningen.

Det er blevet til mere end 20 workshops og over 70 observationer med i alt 29 pædagoger og lærere fra de 4 involverede skoler løbende over skoleåret 2022-2023.

Foreløbige resultater

Aktionsforskningen har indtil videre ført til 6 pædagogiske anbefalinger og deraf 6 didaktiske principper. Med afsæt i principperne samt pædagogerne og lærernes praktiske undervisningsaktiviteter har vi i projektet udviklet tre undervisningsforløb, bestående af undervisningsvejledninger, lektionsbeskrivelser og aktivitetsforslag. Du kan finde og downloade materialet på Dansk Skoleidræts hjemmeside.

I de flgende links kan du finde videoer, der dels introducerer til MMI projektet, samt stter fokus p de 6 didaktiske principper.

Introduktion til MMI

  1. Brug kroppen som læremiddel
  2. Nytænk og varier det faglige indhold
  3. Anvend fortællinger
  4. Lad eleverne arbejde eksperimenterende
  5. Skab genkendelighed
  6. Giv eleverne de rette udfordringer
Det videre arbejde

Vi oplever en stor interesse for projektet ved både praktiske workshops med pædagoger og lærere samt ved nationale og internationale konferencer. På trods af at MMI projektet afsluttes med udgangen af 2023, fortsættes arbejdet således.

Det foregår dels ved videre analyse af empirien genereret i aktionsforskningsprocessen med henblik på formidling i form af faglige og videnskabelige artikler. Ydermere har Forskningscentret for Pædagogik og Dannelse i VIA UC bevilliget et Ph.d.-stipendiat til projektet, hvilket betyder, at der fra 2023-26 er tilknyttet en Ph.D. studerende, som har til formål at undersøge, hvordan pædagoger og lærere kan understøtte indskolingselevers meningsfulde oplevelser i et kropsligt perspektiv. Endeligt søger projektgruppen penge til projekt MMI-2, med formål om at præsentere, udbrede, udvikle og forske videre i børns meningsfulde oplevelser i idrætsundervisningen i indskolingen på skoler rundt i Danmark.

Anne Wolff Jakobsen
Annemari Munk Svendsen
Kirstine Boel Lillelund
Torben Hansen
Michael Hansen