Meningsfuld legende undervisning

– en bevægelsesfilosofisk undersøgelse af legende tilgange til undervisning på pædagoguddannelsen

Artiklen undersøger mellem-menneskelige udvekslinger mellem undervisere og studerende i bevægelsesundervisningen og den betydning, det har for undervisningens muligheder for at blive legende. Undersøgelsen tager udgangspunkt i et designeksperiment med legende tilgange til undervisning på pædagoguddannelsen. Artiklen giver eksempler og analyser på, hvordan kropslige og ikke-sproglige udvekslinger enten kan fremme eller forhindre undervisningssituationer i at blive meningsfulde og legende. Artiklen understreger vigtigheden af at udvikle didaktiske og pædagogiske tilgange, der tager hensyn til den legende undervisnings mellem-kropslige dimensioner. Desuden peges der på, at det at udøve tålmodighed i konkret fysisk forstand kan være en lovende pædagogisk tilgang.

Link til artiklen findes her.

Ole er Ph.d. i idræt fra Syddansk Universitet og arbejder nu som lektor på pædagoguddannelsen, VIA University College, Aarhus. Her arbejder han primært med forskning bl.a. i forskningsprogrammet 'Krop, bevægelse og idræt'.

Oles arbejde med forsknings- og udviklingsprojekter har bl.a. været rettet mod den pædagogiske praksis i dagtilbudsområdet, hvor han undersøger, hvordan pædagoger igennem berøring, bevægelse samt bearbejdning af dagligdagens eksistentielle kvaliteter kan understøtte børnehavebørns læring, dannelse, leg, motivation og lidenskab. I sin tidligere forskning har Ole haft en interesse i at undersøge og afdække kendetegnene for tiltrækkende og stimulerende læringsmiljøer indenfor medicinsk uddannelse og elitesportstræning.

Oles forskning tager udover filosofiske undersøgelser, poetisk fremstillingsformer også udgangspunkt i kvalitative metoder, herunder etnografisk feltarbejde, deltagerobservation samt semistrukturerede interviews.