Listening to students’ silences

A case study examining students’ participation and non-participation in physical education

Forskning har i mange år været optaget af at vise, hvordan ”den skjulte læseplan” øver indflydelse på inklusions- og eksklusionsprocesserne i idrætsundervisningen. ”Skjulte læseplaner” referer til den læring, der utilsigtet finder sted i forbindelse med uddannelse f.eks. de normer, værdier og overbevisninger, som ubevidst kommunikeres gennem elevernes interaktioner med hinanden.

Da ”den skjulte læseplan” forstærker særlige værdier og holdninger blandt eleverne på en meget subtil og ofte ubevidst måde, begrænses elevernes muligheder for at opdage og dermed også fortælle herom. Vi argumenterer i artiklen derfor for at yderligere indsigt i elevernes tavshed, er afgørende for at forstå deres deltagelses- eller ikke-deltagelsesposition i idrætsundervisningen.

Formålet med artiklen er at udvikle indsigt i elevernes tavshed. Dette med henblik på at belyse, hvordan de normer, værdier og holdninger, der bevidst og ubevidst kommunikeres mellem eleverne, øver indflydelse på deres deltagelses- og ikke-deltagelsesposition i idrætsundervisningen.

Undersøgelsen var designet som et single-case studie og blev gennemført i udskolingen på en multietnisk folkeskole i Danmark. Artiklen bygger på materiale indsamlet gennem fokusgruppeinterviews med elever fra to 7.klasser sammen med observationer af deres idrætsundervisning. Observationerne fandt sted én gang om ugen i et år.

Studiet viser, at elevernes venskabsrelationer og interaktioner er yderst væsentlige for deres deltagelses- og ikke-deltagelsespositioner i idrætsundervisningen. Studiet viser desuden, at de stiltiende beskeder og skjulte betydninger, der viderebringes gennem elevernes venskabsrelationer og interaktioner, ikke altid er indlysende for eleverne selv.

Studiet peger endvidere på det forhold, at ikke alle elever er opmærksomme på eller har erkendt deres position som ikke-deltagere i idrætsundervisningen. De er derfor også ude af stand til at forestille sig, at tingene kan være anderledes og at give udtryk for et ønske om forandring.

Dette er kritiske aspekter af elevernes (ikke)-deltagelse, der er sværere at få adgang til, hvis ikke vi søger at lytte til, høre og forstå eleveners tavshed.

Munk, M. & Agergaard, S. (2018). Listening to students’ silences – a study examining students’ participation and non-participation in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 23(4), 371-386.

Tandfonline