BeDraget ind i legen

Når pædagoger deltager i børns ‘frie’ leg

Den pædagogiske tænkning inden for det danske dagtilbud er præget af en forståelse, som anser leg for børns naturlige aktivitetsform, og som derfor bedst foregår uden voksen indblanding. Der er derfor en tendens til, at pædagoger stiller sig ud på sidelinjen af børns leg. Men kan pædagoger understøtte børns ‘frie’ leg samtidigt med, at de går ind og blander sig i den? Og hvordan kan det evt. foregå? Det er spørgsmålene som dette kapitel undersøger.

Kapitlet viser, hvordan pædagogers måder at deltage på, kan få børn til at opleve lege, der ellers er igangsat af pædagogerne, som værende frie. Endvidere kan pædagogers deltagelse i børns egne lege medvirke til at udvide børnenes oplevelse af legen og dermed inspirere legen til at gå nye spændende veje.

Forførelse og bedrag nævnes i den forbindelse som måder, hvorledes dette kan foregå på. På disse måder er det nemlig muligt at betone aspekter ved legenes levede liv og nedtone pædagogens autoritet og på den måde lokke, friste, tiltrække og pirre nysgerrigheden hos børnene uden at de oplever det som et påbud fra den voksnes side. Kapitlet viser således, hvordan pædagogers konkrete deltagelse i leg kan appellere til børnene på et dybere plan, end hvad der ofte er tilfældet med instrukser og forklaringer, og på måder, som lader børnene tage legen op på egne måder.

Kapitlet bidrager til en diskussion af begrebet fri leg og voksnes rolle i forhold her til. Kapitlet indgår i en antologi med i alt 15 bidrag, hvoraf flere beskæftiger sig med den kropslige dimension af leg.

Reference: Lund, Ole (2019): BeDraget ind i legen in: Jørgensen, Hanne Hede & Sønnichsen, Lise Hostrup (Red.): Legens Magi. Akademisk Forlag

Legens Magi

Ole er Ph.d. i idræt fra Syddansk Universitet og arbejder nu som lektor på pædagoguddannelsen, VIA University College, Aarhus. Her arbejder han primært med forskning bl.a. i forskningsprogrammet 'Krop, bevægelse og idræt'.

Oles arbejde med forsknings- og udviklingsprojekter har bl.a. været rettet mod den pædagogiske praksis i dagtilbudsområdet, hvor han undersøger, hvordan pædagoger igennem berøring, bevægelse samt bearbejdning af dagligdagens eksistentielle kvaliteter kan understøtte børnehavebørns læring, dannelse, leg, motivation og lidenskab. I sin tidligere forskning har Ole haft en interesse i at undersøge og afdække kendetegnene for tiltrækkende og stimulerende læringsmiljøer indenfor medicinsk uddannelse og elitesportstræning.

Oles forskning tager udover filosofiske undersøgelser, poetisk fremstillingsformer også udgangspunkt i kvalitative metoder, herunder etnografisk feltarbejde, deltagerobservation samt semistrukturerede interviews.