Playful Learning

Legen som integreret del af pædagog- og læreruddannelsen?

Med Playful Learning programmet er der skabt et langsigtet partnerskab mellem LEGO Fonden og landets seks professionshøjskoler, som først og fremmest handler om at udvikle professionsfagligheden hos pædagoger og lærere med udgangspunkt i leg, men på lang sigt skal understøtte børns leg i dagtilbud og skoler.

Som en del af dette program er der i august 2019 søsat en forskningsindsats, som skal skabe ny viden om leg i relation til pædagogik, didaktik og læring på professionsuddannelserne. Mere specifikt er målet med denne indsats at undersøge, hvordan leg kan blive integreret i uddannelsen af fremtidige lærere og pædagoger, samt undersøge de muligheder, problemer og dilemmaer, som dette kan skabe.

Denne forskningsindsats vil tage udgangspunkt i praksisnære forskningsmetoder og legeeksperimenter som udføres i uddannelsernes praksis.

I den forbindelse er der opslået to ph.d.-stillinger på VIA. Projekterne skal henholdsvis undersøge, hvordan man kan gøre læreruddannelsen mere legende ud fra et øvelsesdidaktisk perspektiv, samt hvordan man med udgangspunkt i begrebet passion kan gøre leg til en del af de pædagogstuderendes identitet samt pædagoguddannelsens (undervisnings)kultur.

Projektets slutresultater forventes offentliggjort i 2021.

Playful Learnings hjemmeside

Ole er Ph.d. i idræt fra Syddansk Universitet og arbejder nu som lektor på pædagoguddannelsen, VIA University College, Aarhus. Her arbejder han primært med forskning bl.a. i forskningsprogrammet 'Krop, bevægelse og idræt'.

Oles arbejde med forsknings- og udviklingsprojekter har bl.a. været rettet mod den pædagogiske praksis i dagtilbudsområdet, hvor han undersøger, hvordan pædagoger igennem berøring, bevægelse samt bearbejdning af dagligdagens eksistentielle kvaliteter kan understøtte børnehavebørns læring, dannelse, leg, motivation og lidenskab. I sin tidligere forskning har Ole haft en interesse i at undersøge og afdække kendetegnene for tiltrækkende og stimulerende læringsmiljøer indenfor medicinsk uddannelse og elitesportstræning.

Oles forskning tager udover filosofiske undersøgelser, poetisk fremstillingsformer også udgangspunkt i kvalitative metoder, herunder etnografisk feltarbejde, deltagerobservation samt semistrukturerede interviews.